A kapitalizmus új szelleme - a társadalmi egyenlőtlenségek új dimenziói

Elméleti áttekintés és kizsákmányolásalapú réteződésmodell

A kapitalizmus mai szakaszának talán legrészletesebb elemzését Luc Boltanski és Eve Chiapello adja. Noha adatgyűjtésük elsősorban Franciaországra terjedt ki, valószínűsítik, hogy a 80-as évektől kezdve a nyugati világ kapitalista országaiban a munka világát illetően nagyjából hasonló átalakulásoknak lehetünk tanúi mindenütt. Írásomban – rövid általános áttekintést követően – kitérek arra, hogy Boltanskiék szóhasználatában a „kapitalizmus szellemének” jelentése miben tér el a terminus weberi jelentésétől. Ezután két – egymással összefüggő témakört érintek: az új személyiségvonások és –típusok megjelenését, valamint a mobilitásalapú egyenlőtlenség és kizsákmányolás témáját napjaink kapitalizmusában. Végül, a korábban elmondottakra építve kísérletet teszek egy kizsákmányolásalapú társadalomrétegződés-modell felvázolására.

Megjelent: Replika 60, 147–162.